Main menu

Rodzaje terapii i wsparcia

Psychoterapia zorientowana na proces

ZAŁOŻENIA NURTU. Mindell – twórca terapii uważa, że wszelkie problemowe dla pacjenta sytuacje, role czy emocje mogą okazać się ostatecznie użyteczne. Towarzyszy temu przekonanie, że trudne stany, w jakich w ciągu życia się znajdujemy, są tylko chwilowym zatrzymaniem przepływu sygnałów i z czasem okazują się punktem wyjścia do kolejnych przemian. Kierunek podjętych przemian wyznacza ostatecznie […]

Psychoterapia Humanistyczna – Terapia skoncentrowana na osobie

ZAŁOŻENIA NURTU. Terapia opracowana przez Carla Rogersa. Opiera się na przekonaniu, że wszyscy ludzie dążą do samorealizacji, czyli realizacji swojego potencjału. Przeszkodą dla zdrowego rozwoju staje się tendencja do uznawania za słuszne oceny innych zamiast wsłuchiwania się we własną psychikę i ciało. Gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy naturalnym pozytywnym obrazem samego siebie a zewnętrzną krytyką […]

Psychoterapia oparta o NLP

ZAŁOŻENIA NURTU. Stworzona przez Blandler i Grinder na podstawie badań nad terapiami prowadzonymi przez Ericksona, Perlsa i Virginię Satir. Drugim źródłem inspiracji Twórców stanowiły badania nad efektywnymi wzorcami zachowań prowadzonych wśród tych osób, które bardzo dobrze potrafili się uczyć, komunikować i byli zadowoleni z przebiegu swojego życia. NLP podpowiada jak opisać sposoby organizacji różnorodnych doświadczeń […]

Psychoterapia Ericksonowska

ZAŁOŻENIA NURTU. Erickson uznawał naturalną zdolność ludzi do znajdywania najlepszych rozwiązań oraz przezwyciężania problemów, trzeba ich jedynie wesprzeć w procesie odkrywania i rozwoju swoich mocnych stron. OPIS TERAPII. W procesie terapii uwaga skupia się na zasobach, pozytywnych stronach i możliwościach pacjenta, nie zaś na trudnościach i historii problemu. Stałe wzmacnianie pacjenta i pokazywaniu mu jego […]

Terapia systemowa

ZAŁOŻENIA NURTU.Terapia systemowa zakłada, że człowiek jest częścią różnych systemów społecznych, a jednym z najistotniejszych w jakim funkcjonuje jest system rodzinny. W związku z takim założeniem największe zainteresowanie terapeutów budzą interakcje, zależności i procesy zachodzące w rodzinie klienta, a problem jest wynikiem złego funkcjonowanie całego systemu. Aby wyeliminować konkretne problemy klienta i doprowadzić do oczekiwanej […]

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna – jest efektem badania psychologicznego i podstawowym narzędziem pracy psychologa w kontakcie z pacjentem. Stanowi interpretację i opis mechanizmów funkcjonowania danej osoby.W trakcie badania psychologicznego poprzedzającego diagnozę, psycholog ma możliwość wykorzystania testów i kwestionariuszy. Istotnym elementem spotkania z psychologiem jest również obserwacja psychologiczna. Na podstawie diagnozy psycholog proponuje pacjentowi rodzaj psychoterapii bądź inne […]

Psychoterapia

Psychoterapia – jako metoda pomagania ludziom w leczeniu rozmaitych schorzeń i problemów natury psychologicznej definiowana jest na różne sposoby. Profesor Helena Sęk dokonuje syntezy wielu definicji twierdząc, że „psychoterapia jest zamierzonym i planowanym działanie prowadzonym przez odpowiednio wyszkolonych profesjonalistów wobec osób o różnych zaburzeniach psychicznych, zaburzeniach zachowania czy problemach zdrowotnych mające na celu zmianę ich […]

Terapia Gestalt

ZAŁOŻENIA NURTU. Wg jednego z założeń terapii Gestalt, zaczerpniętego z psychoanalizy – doświadczenia nabyte przez jednostkę w dzieciństwie posiadają istotny wpływ na jej dorosłe życie, a wszelkie wcześniejsze niewyjaśnione wydarzenia i niewyrażone emocje powstrzymują rozwój, uniemożliwiając tym samym pełnię funkcjonowania człowieka. Stąd w życiu dorosłym, w związku nienabytymi umiejętnościami radzenia sobie w danej sytuacji człowieka […]

Terapia poznawczo-behawioralna

ZAŁOŻENIA NURTU. Powstał na gruncie terapii poznawczej, podkreślającej wpływ myśli na zachowania oraz terapii behawioralnej, skupiającej się na zmianie konkretnych obserwowalnych zachowaniach i ich związku z zewnętrznymi warunkami, które je wzmacniają. OPIS TERAPII. W pierwszej kolejności terapeuta identyfikuje wraz z pacjentem (np. w oparciu o prowadzony przez niego dziennik) niewłaściwe oraz nielogiczne przekonania o nim […]

FacebookTwitterRSS